Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.   
AKCEPTUJĘ
 
Koncepcja przedszkola

 

KONCEPCJA

FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 8

W ZIELONEJ GÓRZE

NA LATA 2015-2020

 

OPRACOWANA PRZEZ

mgr URSZULĘ KONKOL

 

WPROWADZENIE

Rolę i znaczenie wczesnego dzieciństwa i jego wpływ na dalsze życie człowieka, w pełni oddają słowa G. Vico, który podkreślał, że „to, co najważniejsze w życiu człowieka rozwija się do 7 roku życia”. Słowa te wyznaczają kierunek, podkreślają rangę pracy z dzieckiem i wskazują konieczność tworzenia w najbliższym środowisku młodego człowieka optymalnych warunków do rozwoju. Stworzenie i zapewnienie wszystkim dzieciom najlepszych warunków rozwoju i edukacji stanowi podstawowe założenie pracy przedszkola.

Dokładne rozpoznanie warunków przedszkola z uwzględnieniem jego wewnętrznych aspektów oraz potrzeb środowiska lokalnego, umożliwia opracowanie i przedstawienie optymalnej koncepcji funkcjonowania i rozwoju przedszkola.

 

Powstanie koncepcji funkcjonowania i rozwoju przedszkola

Prezentowana koncepcja pracy i funkcjonowania przedszkola na lata 2015-2020 jest wzbogaconą, udoskonaloną, ukierunkowaną na rozwój kontynuacją koncepcji na lata 2010-2015. Koncepcja uwzględnia wyniki i wnioski ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznych, zdobyte doświadczenia, rozpoznane potrzeby przedszkola, oczekiwania i potrzeby rodziców, środowiska. Jest zgodna z misją i wizją funkcjonowania i rozwoju przedszkola.

 

WIZJA

„Otwarte przedszkole jest miejscem wszechstronnego rozwoju i samorealizacji dzieci, rodziców i pracowników”.

1. Przedszkole jest wspólnotą ludzi opartą na zasadach partnerstwa i współpracy, w celu stworzenia optymalnych warunków rozwoju wszystkich podmiotów tej wspólnoty.

2. Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną, dbającą o zdrowie fizyczne i psychiczne przebywających w niej osób.

3. Przedszkole w sposób profesjonalny przygotowuje dzieci i rodziców do funkcjonowania w warunkach wspólnoty przedszkolnej, szerszego środowiska oraz do pokonywania kolejnych etapów kształcenia.

4. Przedszkole preferuje edukację podmiotową, edukację ku demokracji, jest otwarte na realizowanie potrzeb dzieci, rodziców, nauczycieli i środowiska lokalnego we współpracy.

5. Przedszkole koncentruje się na rozwoju inteligencji wielorakich, umiejętności życiowych, rozwoju aktywności, twórczości, zainteresowań i kreatywności dzieci.

6. Przedszkole rozwija u wychowanków kompetencje przydatne obecnie, jak i w przyszłości poprzez zabawę, różne aktywizujące formy pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz współpracę z innymi instytucjami ze środowiska.

7. Przedszkole rozbudza u każdego dziecka naturalną ciekawość poznawania świata i zdolności uczenia się przez doświadczanie i przeżywanie.

8. Przedszkole poprzez zorganizowaną pracę rozpoznaje indywidualne możliwości psychofizyczne dziecka, inteligencje wielorakie, rozpoznaje oraz zaspokaja indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dziecka.

9. Przedszkole wspiera rozwój i doskonalenie zawodowe nauczycieli, popiera twórczą inicjatywę nauczycieli. Dobrze w nim działa WDN.

10. Przedszkole jest otwarte na ideę rozwoju zrównoważonego. Wspiera w swych działaniach ekologię, uczestniczy w akcjach charytatywnych, humanitarnych. Promuje działania prozdrowotne.

11. Przedszkole wspiera rozwój tożsamości narodowej w poszanowaniu innych narodów i kultur.

12. W przedszkolu funkcjonuje „Przedszkolny Gabinet Terapii Pedagogicznej dla dzieci ze środowiska”.

 

MISJA

PO CO I DLA KOGO JESTEŚMY?

Miejskie Przedszkole nr 8 jest jednostką oferującą optymalne warunki do indywidualnego, wszechstronnego rozwoju i edukacji dziecka. Zapewnia rozwój osobowy i społeczny. Przedszkole wspomaga i wspiera rodzinę w jej funkcjach.

Przedszkole tworzą podmioty współpracujące ze sobą w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa mając na względzie dobro dziecka.

 

CO CHCEMY OSIĄGNĄĆ?

1. Wszechstronny, harmonijny rozwój i edukację dziecka.

2. Prawidłowy rozwój dzieci z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi, edukacyjnymi.

3. Otwarty, partnerski styl pracy przedszkola w ścisłej współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

4. Zapewnić dzieciom i innym osobom przebywającym na terenie przedszkola bezpieczne, zdrowe warunki.

5. Rozwój u dzieci postaw prospołecznych (podmiotowość w relacjach międzyludzkich), postaw ekologicznych, humanitarnych, rozwój systemu wartości, rozumienie i respektowanie praw człowieka.

 

JAK CHCEMY TO OSIĄGNĄĆ?

Misję będziemy realizować poprzez:

pełną koncentrację na podmiotach przedszkola,

zaangażowanie i pracę zespołową wszystkich pracowników na rzecz rozwoju,

stałą, aktywną współpracę z rodzicami oraz środowiskiem,

organizację zajęć rozbudzających u każdego dziecka inteligencje wielorakie, naturalną ciekawość poznawania świata i zdolności uczenia się przez zabawę, doświadczanie i przeżywanie dla rozwoju:

a) psychofizycznego, aktywności, kreatywności, zainteresowań, talentów, demokracji,

b) postaw: prospołecznych, prozdrowotnych, ekologicznych, humanitarnych wychowanków, rozumienie świata, odnajdywanie w nim własnej drogi rozwoju.

organizację zajęć dla dzieci z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi,

działania nowatorskie, innowacyjne, stosowanie ogólnorozwojowych, aktywizujących, twórczych metod i form pracy,

monitorowanie procesów, warunków, stanu i efektów pracy, uzgadnianie potrzeb zainteresowanych podmiotów i ich zaspokajanie, podnoszenie jakości pracy,

W CZYM JESTEŚMY INNI?

otwarty, partnerski styl pracy

rozwój inteligencji wielorakich u dzieci, preferowanie edukacji podmiotowej, edukacji dla demokracji;

działalność nowatorska, innowacyjna, szeroka oferta edukacyjna, stosowanie aktywizujących metod pracy;

rzetelna diagnoza i wsparcie rozwoju psychofizycznego każdego dziecka;

wczesna diagnoza dzieci z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi, edukacyjnymi, pełna pomoc pedagogiczno-psychologiczna.

 

PRIORYTETY DZIAŁALNOŚCI KIEROWANEGO PRZEDSZKOLA NA LATA 2015/2020

Obrane priorytety działalności MP nr 8 odpowiadają potrzebom i możliwościom dzieci, są zgodne z oczekiwaniami rodziców, pracowników, środowiska. Ich realizacja służy rozwojowi.

 

1. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju i edukacji dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

Cele realizacji priorytetu

optymalny rozwój psychofizyczny zgodny z możliwościami i potrzebami dziecka,

organizacja procesów wspomagania rozwoju i edukacji sprzyjających uczeniu się,

wspieranie rozwoju inteligencji wielorakich, aktywności, zainteresowań, zdolności, kreatywności, samodzielności, indywidualizacja procesu dydaktyczno- wychowawczego,

rozwój emocjonalno- społeczny, rozwój umiejętności życiowych dziecka, w tym: budowanie systemu wartości (w szczególności rozumienie wartości uniwersalnych takich jak dobro, prawda, uczciwość), samoświadomości, tożsamości na poziomie indywidualnym i wspólnotowym, integracja grupy, demokratyzacja, umiejętności interpersonalne, umiejętności do podejmowania decyzji, umiejętności radzenia sobie w nowych sytuacjach,

przygotowanie dzieci do pokonywania kolejnych etapów edukacji.

 

2. Wspieranie rozwoju i edukacji dzieci z indywidualnymi potrzebami.

Cele realizacji priorytetu:

rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wszystkich dzieci, rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych,

wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci,

harmonijny rozwój sfery poznawczej, emocjonalno- motywacyjnej, społecznej, rozwój systemu wiedzy i umiejętności,

wczesna profilaktyka społeczna, przeciwdziałanie powstawaniu niepowodzeń szkolnych i ich ujemnych konsekwencji.

 

3. Zapewnienie bezpiecznych warunków, promowanie ekologii, zdrowego stylu życia, postaw humanitarnych.

Cele realizacji priorytetu:

zapewnienie zdrowych, bezpiecznych warunków w przedszkolu,

rozwój postaw, umiejętności i nawyków prozdrowotnych, ekologicznych,

wdrażanie dzieci do dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych,

promowanie zdrowego stylu życia w rodzinie i w środowisku,

rozumienie, poszanowanie, wspieranie, aktywny udział w działaniach dotyczących zrównoważonego rozwoju, ekologii, akcji humanitarnych, charytatywnych.

 

4. Otwarty styl pracy przedszkola oparty na współpracy z rodzicami i środowiskiem na rzecz wzajemnego rozwoju. Partnerstwo współpracujących ze sobą podmiotów.

Cele realizacji priorytetu;

pełne wykorzystywanie zasobów przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju,

integracja, planowa współpraca wszystkich podmiotów uczestniczących w procesie wychowania i edukacji dzieci, partnerstwo rodziców, wspieranie rodziców w ich funkcjach,

promocja wartości wychowania przedszkolnego i MP nr 8 w środowisku;

poszerzanie doświadczeń, wiadomości, umiejętności dzieci, nabywanie postaw społecznych, rozumienie świata, rozwój wiedzy o demokracji, prawach człowieka.

PRECYZYJNE OKREŚLENIE TERMINU REALIZACJI ZADAŃ PRZEDSTAWIONYCH W KONCEPCJI PRZYPADAJĄCYCH NA LATA 2015/2020

 

1. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju i edukacji dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

Jednym z kluczowych zadań wychowania przedszkolnego jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Niezwykle ważny i niekwestionowany jest wszechstronny, harmonijny rozwój psychofizyczny uwzględniający możliwości i indywidualne uwarunkowania rozwojowe dziecka. Źródłem wiedzy i umiejętności dziecka jest działanie, doświadczanie, pozytywne przeżywanie w zabawie, w przyjaznym środowisku. Przedszkole powinno wzbudzać u każdego dziecka naturalną ciekawość poznawania świata i zdolność uczenia się przez zabawę, doświadczanie. Istotą edukacji i wychowania jest również pobudzenie motywacji i aktywności jednostki jako największej siły napędowej jej rozwoju, wspomaganie rozwoju samoświadomości i świadomości społecznej oraz stwarzanie warunków do samokreacji i świadomego, aktywnego uczestnictwa w świecie. Przedszkole postrzegam jako miejsce, w którym dziecko poprzez zabawę i inną aktywność nabywa ciekawości świata, umiejętności, wiadomości i postaw pożądanych społecznie. Poprzez odpowiednio zorganizowane środowisko edukacyjno- wychowawcze przedszkole rozwija inteligencje wielorakie u dzieci. Przedszkole przygotowuje dziecko do samostanowienia, samoregulacji w poszanowaniu praw człowieka.

 

L.p.

Zadania do realizacji w latach 2015/2020

Terminy realizacji

 

1.

Realizacja oferty edukacyjnej wyzwalającej u dzieci aktywność, motywację do poznawania, doświadczania, rozwoju zainteresowań.

a. Pełna realizacja programu edukacji przedszkolnej:

Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój dziecka „Nasze Przedszkole” autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej, Wiesławy Żaby- Babińskiej

b. Opracowanie i realizacja programów dydaktyczno- wychowawczych:

Program dydaktyczno-wychowawczy „Ja, mój dom, mój świat.”

Roczne programy wychowawcze grup (dostosowane do potrzeb danej grupy)

Program współpracy ze środowiskiem

Program współpracy z rodzicami

Wcześniejszej adaptacji dzieci do przedszkola

Wychowawczy program MP nr 8 na lata 2017-2020

c. Kontynuacja realizacji programów:

Wychowawczy program MP nr 8 na lata 2012-2017

Adaptacji dzieci do szkoły „Z radością idę do szkoły”.

 

 

2.

Działalność nowatorska, innowacyjna, wzbogacająca ofertę edukacyjną o nowe, rozwiązania pobudzające dzieci do aktywnego poznawania, doświadczania, rozwoju zainteresowań, rozwoju inteligencji wielorakich:

a. Kontynuacja realizacji innowacji pedagogicznych:

„Mały naukowiec”- nauki ścisłe i przyrodnicze w przedszkolu.

„Z przedszkola do szkoły” – wcześniejsze przygotowanie do nauki czytania i pisania

„Cztery pory roku” – rozszerzenie działań z zakresu wspomagania twórczości, uzdolnień i aktywności plastycznej dzieci.

b. Opracowanie i realizacja innowacji pedagogicznych:

„Zabawy badawcze”- budowanie dziecięcej wiedzy o świecie technicznym, przyrodniczym poprzez doświadczanie, rozwój ciekawości, aktywności poznawczej,

„Muzyczne przygody przedszkolaków w świecie dźwięków ze szczególnym uwzględnieniem muzyki W. A. Mozarta” – wspomaganie rozwoju dziecka poprzez kontakt z muzyką W. A. Mozarta, rozwój percepcji, tworzenie muzyki, rozwój muzykalności dzieci.

„Dziecko aktywnym odbiorcą literatury” – rozwój aktywności językowej, zainteresowanie dziecka światem słowa, umiejętności komunikacyjnych, społecznych.

„Matematyka w przedszkolu” – rozwój, aktywności poznawczej, kompetencji matematycznej, zainteresowanie dzieci światem przedmiotów, symboli liczbowych i operacji matematycznych z wykorzystaniem metody prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej.

c. Stosowanie w codziennej pracy z dziećmi elementów metod nowatorskich, aktywizujących: ruchu rozwijającego W. Sherborne, gimnastyki twórczej R. Labana, gimnastyki rytmicznej A. i M. Kniessów ruchu rytmiczno –muzycznego połączonego z kulturą słowa K. Orfa, kinezjologii edukacyjnej, I Majchrzak, Metoda Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz, E. Kruszczyk- Kolczyńskiej, pedagogiki zabawy,

d. Wprowadzenie we wszystkich grupach metody projektu edukacyjnego wg Judy Harris Helm i Lilian Katz. Metoda uczy korzystania z różnych źródeł informacji, pobudza dzieci do samodzielności, inicjowania, planowania, wykonywania i oceniania zadań edukacyjnych;

e. Dzień bez zabawek/ Dni bez zabawek – rozwój aktywności twórczej, kreatywności.

f. „Twórczy dzień”- warsztaty twórcze z możliwością zmiany grupy przez dzieci aktywność plastyczna, muzyczna, literacka, naukowa, teatralna, sportowa, taneczna, inne. (2 razy w miesiącu)

 

3.

Warsztaty twórcze plastyczno- ruchowe, taneczne we współpracy z MP nr 14,

dla dzieci z MP nr 8, MP nr 14.

 

4.

Stwarzanie warunków rozwoju aktywności, indywidualnych uzdolnień i zainteresowań.

„Bohater tygodnia”- prezentacja dziecka, rodziny w grupie, na forum przedszkola.

organizacja ekspozycji wytworów aktywności dziecięcej w przedszkolu i w środowisku (wystawa prac plastycznych wszystkich dzieci w przedszkolu i w środowisku, autorskie wystawy prac plastycznych, prezentacja zainteresowań na forum grupy, przedszkola, w środowisku),

wystawianie teatrzyków, programów artystycznych w przedszkolu i środowisku,

organizacja „Dni Grupy”- przeglądy taneczne, teatralne, festiwale piosenki grup, wystawy prac plastycznych, zdjęć, w ścisłej współpracy z rodzicami dzieci,

organizacja imprez, uroczystości przedszkolnych,

udział dzieci w warsztatach, przeglądach, festiwalach, turniejach, konkursach.

 

5.

Realizacja Planu stałych imprez i uroczystości przedszkolnych

 

6.

Udział dzieci w konkursach o zasięgu zielonogórskim organizowanych przez Miejskie Przedszkole nr 8:

„Bożonarodzeniowe kartki świąteczne”

„Najpiękniejsze Anioły na Boże Narodzenie”.

„Zielnik przedszkolaka”

„Wiosna/ Marzanna”

„Mój Świat”/ „Nasza Ziemia”

 

7.

Udział dzieci w przedsięwzięciach organizowanych przez inne jednostki np.:

Konkursy, przeglądy: talentów, wokalne, recytatorskie, taneczne, teatralne,

 

8.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z priorytetem: doskonalenie warsztatu pracy nakierowany na rozwój:

organizacja szkoleniowych rad pedagogicznych z udziałem rad pedagogicznych innych przedszkoli, doskonalenie indywidualne,

sprawnie działający WDN MP nr 8, współpraca z WDN przedszkola nr 14, nr 37- wymiana doświadczeń, wspólne rady szkoleniowe . Współpraca z ODN, PPP, UZ, specjalistami.

 

9.

Obserwacja wszystkich dzieci w przedszkolu, diagnoza dzieci 5-letnich, tworzenie i realizacja indywidualnych programów wspierania rozwoju dzieci 5-, oraz dzieci z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w ścisłej współpracy z rodzicami oraz specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu

 

 

Wspieranie rozwoju i edukacji dzieci z indywidualnymi potrzebami.

Udział dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w zajęciach o charakterze terapeutycznym, korekcyjno- kompensacyjnym w wieku przedszkolnym umożliwia wyrównywanie szans rozwojowych, sprzyja wczesnemu korygowaniu nieprawidłowości rozwojowych oraz prawidłowemu, wszechstronnemu rozwojowi osobowości dziecka. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na rozpoznaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz na rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka. Wczesna terapia pedagogiczna, logopedyczna i psychologiczna oraz praca z dzieckiem w grupie zmierzają do spowodowania określonych zmian w sferze poznawczej, emocjonalno-motywacyjnej, językowej oraz w strukturze wiedzy i umiejętności dzieci. Jeżeli nie zostaną zahamowane typowe dla wieku przedszkolnego izolowane dysharmonie rozwojowe, to w edukacji szkolnej mogą się one uogólnić na wiele przedmiotów.

 

L.p.

Zadania do realizacji w latach 2015/2020

 

1.

Stwarzanie warunków kadrowych zapewniających w przedszkolu pomoc psychologiczno- pedagogiczną:

zatrudnianie specjalistów: logopeda, terapeuta pedagogiczny, psycholog,

szkolenia rady pedagogicznej – pomoc psychologiczno- pedagogiczna,

indywidualne doskonalenie zawodowe nauczycieli wg. priorytetów doskonalenia zawodowego MP nr 8: terapia pedagogiczna, logopedyczna, korekta wad postawy.

 

2.

Stwarzanie warunków lokalowych

utworzenie drugiej pracowni terapeutycznej (w pomieszczeniu obecnej szatni dla personelu),

sukcesywne doposażenie pracowni już istniejącej, planowanej, wszystkich sal zabaw dzieci w specjalistyczne pomoce dydaktyczne.

 

3.

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna.

rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych

zajęcia specjalistyczne organizowane w MP nr 8: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, zajęcia z psychologiem,

bieżąca praca w grupie dziecka w oparciu o obserwację, diagnozę, program pracy indywidualnej:

- praca z dzieckiem wykazującym trudności z wykorzystaniem terapeutycznych metod,

- praca z dzieckiem uzdolnionym- zajęcia rozwijające zainteresowania, uzdolnienia;

konsultacje, porady dla nauczycieli, rodziców, doskonalenie zawodowe nauczycieli, warsztaty dla dzieci, rodziców, nauczycieli w ścisłej współpracy z instytucjami, stowarzyszeniami:

a. Uniwersytet Zielonogórski- wsparcie merytoryczne, współpraca z pracownikami naukowymi, doskonalenie zawodowe nauczycieli,

b. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna- diagnoza dzieci, wsparcie merytoryczne,

c. Polskie Towarzystwo Dysleksji, doskonalenie zawodowe nauczycieli,

d. Polski Związek Logopedów (Lubuski Oddział PZL) – wsparcie merytoryczne, dzień bezpłatnych diagnoz logopedycznych dla osób ze środowiska w MP nr 8 (1x w roku),

e. Poradnia „Profilak”, Centrum Terapii Dziecięcej w Zielonej Górze- pogłębiona diagnoza, terapia dzieci, wsparcie nauczycieli,

f. ODN- wsparcie nauczycieli

 

4.

Stwarzanie warunków programowych:

Opracowywanie i realizacja indywidualnych programów pracy z dzieckiem wykazującym trudności i opóźnienia rozwojowe w ścisłej współpracy z rodzicami,

Wychowawcze programy poszczególnych grup wiekowych uwzględniające potrzeby i możliwości dzieci.

 

5.

Warsztaty, zajęcia otwarte, dyżury dla rodziców dzieci wykazujących indywidualne potrzeby rozwojowe.

 

6.

Wykłady, seminaria dla rodziców prowadzone przez specjalistów z MP-8, PPP, UZ

 

7.

Funkcjonowanie przy Miejskim Przedszkolu Nr 8 „Przedszkolnego Gabinetu Terapii Pedagogicznej dla dzieci ze środowiska”.

Adresatem są dzieci ze środowiska wykazujące specyficzne trudności rozwojowe.

zajęcia korekcyjno- kompensacyjne prowadzi nieodpłatne terapeuta pedagogiczny.

konsultacje dla rodziców, wykłady dla rodziców, nauczycieli i innych osób zainteresowanych;

„Przedszkolny Gabinet Terapii Pedagogicznej dla dzieci ze środowiska” współpracuje z PPP, UZ, PTD, ODN. Studenci kierunku Terapia Pedagogiczna, słuchacze ODN odbywają praktyki.

 

Zapewnienie bezpiecznych warunków, promowanie ekologii, zdrowego stylu życia, postaw humanitarnych.

Zapewnienie zdrowych, bezpiecznych, higienicznych warunków dzieciom, pracownikom i innym osobom przebywającym na terenie przedszkola jest jednym z podstawowych zadań przedszkola.

Niezwykle istotny jest również rozwój postaw prozdrowotnych dzieci, utrwalanie umiejętności i nawyków pozwalających na zachowanie dobrej kondycji psychicznej i fizycznej obecnie oraz w przyszłym życiu jednostki. Niekwestionowany wpływ na zachowanie zdrowia obecnego oraz przyszłych pokoleń jest wdrożenie w życie elementów założeń Zrównoważonego rozwoju, ekologii. Im wcześniej dzieci będą w sposób naturalny włączane w działania i akcje prozdrowotne, ekologiczne, humanitarne, tym większe prawdopodobieństwo, że jako ludzie dorośli będą świadomie żyć, wdrażać i propagować ekologiczne i humanitarne idee.

 

L.p.

Zadania do realizacji w latach 2015/2020

 

1.

Planowanie i organizacja pracy zgodnie z przepisami BHP, zasadami HCCP, Przestrzeganie przyjętych w przedszkolu procedur dot. zdrowia i bezpieczeństwa.

 

2.

Realizacja zadań Miasta Zielona Góra z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia na terenie Zielonej Góry:

„Diagnostyka wad postawy” (Skolio-Fed Rehabilitacja i Leczenie Skolioz),

Edukacja i promocja zdrowia jamy ustnej 5-latków oraz fluoryzacja zębów 6-latków uczęszczających do przedszkoli. Poszerzenie zadania o dodatkowe spotkania z lekarzem stomatologii dr Jackiem Kotułą również w grupach dzieci młodszych (pogadanki, zabawy o tematyce związanej z profilaktyką stomatologiczną),

Diagnostyka zaburzeń widzenia.

 

3.

Rozwój nawyków, świadomości prozdrowotnej dzieci poprzez zabawę, doświadczanie.

Współpraca ze środowiskiem, w tym:

a. Komenda Miejska Policji – realizacja programów: prewencyjnego LUPO, „Policja bliżej dzieci”, „Bezpieczny Przedszkolak”, udział dzieci w konkursie. Poszerzenie zadania o dodatkowe spotkania z policjantami– realizacja tematyki: „Bawimy się bezpiecznie”, „Jak zachować się w kontakcie z obcymi zwierzętami”, „Jak zachować się w kontakcie z obcymi ludźmi i nieznanymi przedmiotami”,

b. Realizacja projektu „Dzieciństwo bez próchnicy”- edukacja bezpośrednia, zajęcia z dziećmi prowadzone przez edukatorów. Patronat honorowy nad projektem objął m. inn.: Minister Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia, Polskie Towarzystwo Stomatologiczne.

c. Spotkania z lekarzami- pogadanki, warsztaty z dziećmi, rodzicami, realizacja tematyki związanej z profilaktyką zdrowia (odżywianie, higiena, profilaktyka wad postawy, profilaktyka chorób zakaźnych, cywilizacyjnych, itp.)

d. Spotkania z dietetykiem- zdrowe żywienie w praktyce, cykl zajęć z dziećmi „Wspólne przygotowanie posiłków”, prelekcje, warsztaty dla rodziców.

e. Medyczne Studium Zawodowe:

Oddział Technik Masażysta: warsztaty słuchaczy i opiekuna Oddziału z dziećmi, rodzicami, nauczycielami z zakresu profilaktyka wad postawy, działania prozdrowotne,

Oddział Ratownik Medyczny: cykl zajęć prowadzonych przez słuchaczy i opiekuna Oddziału z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzone z dziećmi, rodzicami, pracownikami przedszkola.

f. „Pierwsza pomoc przedmedyczna”- warsztaty w MP nr 11

g. Komenda Straży Pożarnej: wizyty dzieci na terenie Komendy Straży Pożarnej, wizyty strażaków w przedszkolu (pogadanki dot. przeciwdziałaniu pożarom, sposobów alarmowania i zachowania podczas pożarów), przeprowadzanie ewakuacji przeciwpożarowej, itp.

h. Nadleśnictwo Zielona Góra: spotkania z leśnikami o charakterze edukacyjno- poznawczym, zazielenianie terenu przedszkola.

i. Centrum Edukacji Ekologicznej- spotkania z dziećmi, zajęcia o treści ekologicznej.

j. Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Zielonej Górze”, realizacja przez MP nr 8 programu antynikotynowego z dziećmi i rodzicami „Czyste powietrze wokół nas”, „Wojewódzki Program Profilaktyki Wszawicy”.

Realizacja cyklu grupowych warsztatów, zajęć promujących zdrowie, spotkania ze specjalistami, akcje promocyjno- edukacyjne w ramach realizacji tematyki: „Promocja zdrowia” w ramach realizacji Programu współpracy z rodzicami, Programu wychowawczego MP nr 8 (np. grzybobranie, wycieczki rowerowe, wspólne gotowanie, ruch i sport na świeżym powietrzu).

Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej dotyczącej promocji zdrowia.

 

4.

Edukacja ekologiczna:

Aktywny udział dzieci, rodziców, pracowników przedszkola w akcjach i przedsięwzięciach: „Sprzątanie Ziemi”, segregacja śmieci, „Adopcja pszczoły”, choinki dla ptaków, zakładanie i pielęgnacja budek lęgowych na terenie przedszkola (współpraca z UZ, Ogrodem Botanicznym), pielęgnacja ogródków grupowych, tworzenie i pielęgnacja dzikich ogródków (oaza dla owadów, sianie ginących gatunków roślin), domki dla jeży w ogrodzie przedszkola.

Edukacja przyrodnicza, realizacja cyklu zajęć „Flora i fauna Polski”, „Moja Ziemia” w ramach realizacji Programu dydaktyczno- wychowawczego „Ja, mój dom, mój świat”,

Wystawy prac plastycznych o tematyce ekologicznej w Bibliotece im. Piotrusia Pana, w SP nr 1, Gim -2, Gim- 7, w MP-14, MP-8,

Konkurs plastyczny o zasięgu zielonogórskim: „Zielnik”, „Moja Ziemia”.

Realizacja ekologicznego przedsięwzięcia o zasięgu środowiskowym: „Święto Niezapominajki”

Podjecie współpracy z Ligą Ochrony Przyrody, Klubem Gaja, Wydziałem Nauk Przyrodniczych UZ, z Zespołem Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze- edukacja dzieci i rodziców, włączanie przedszkola w akcje ekologiczne, humanitarne.

 

5.

Akcje humanitarne i charytatywne:

Adopcja dziecka z Afryki – podjęcie współpracy ze Stowarzyszeniem DZIECI AFRYKI, program polega na duchowej adopcji osieroconego dziecka lub wychowującego się w ubogiej rodzinie, a będącego pod opieką Oratorium św. Michała Archanioła w Nguelemendouka.

Zbiórka środków czystości higieny jamy ustnej dla dzieci z Afryki, „Kup Pan szczotkę”.

„Pola nadziei”, „Góra grosza”, „Mali przyjaciele wielkanocnego zajączka”, „Dzieci dzieciom na dzień Dziecka”, „Mali przyjaciele Św. Mikołaja”, zbiórka żywności dla ubogich rodzin z woj. lubuskiego przed Św. Bożego Narodzenia, Wielkanocy we współpracy z Caritas diecezji zielonogórsko- gorzowskiej, Mikołaj Dzieciom– zbiórka przyborów szkolnych, zabawki, słodycze dla dzieci z Domu dziecka, dla potrzebujących.

 

Działalność charytatywna przedszkola odbywa się przy współpracy z:

Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze, Hospicjum domowe im. św. Pawła

Towarzystwo „Nasz dom” pod patronatem MEN,

Terenowy Komitet ochrony Praw Dziecka,

Caritas diecezji zielonogórsko- gorzowskiej,

Stowarzyszenie Mikołaj Dzieciom.

 

6.

Zrównoważona dieta w przedszkolu

Zmiana receptur posiłków serwowanych dzieciom w przedszkolu pod katem profilaktyki otyłości i innych chorób cywilizacyjnych. Zminimalizowanie w posiłkach cukru, eliminacja przypraw i półproduktów z chemicznym składem.

Sukcesywne włączanie zdrowych i mało znanych dzieciom produktów, zróżnicowana dieta.

 

7.

Udoskonalanie bazy przedszkola w zakresie zapewniania zdrowych, bezpiecznych, higienicznych warunków:

Dalsze doposażenie, renowacja placu zabaw, zakończenie wymiany płyt chodnikowych na polbruk.

Malowanie elewacji budynku, sal przedszkola, modernizacja holu przedszkola.

Remont 2 łazienek dla personelu, magazynu spożywczego, piwnicy przedszkola.

Działania bieżące wynikające z potrzeb i organizacji pracy.

 

Otwarty styl pracy przedszkola oparty na współpracy z rodzicami i środowiskiem na rzecz wzajemnego rozwoju. Partnerstwo współpracujących ze sobą podmiotów

 

Dziecko wiedzę na temat swojej osoby oraz otaczającego świata zdobywa przez kontakt z nim. Uczy się doświadczając. Konfrontacja z nowymi obiektami poznania, elementami otaczającego świata pozwala tę wiedzę zrozumieć i obiektywizować. Dlatego tak istotna z punktu widzenia rozwoju dziecka jest aktywna, autentyczna współpraca z szeroko pojętym środowiskiem. Edukacja społeczna, podmiotowa, zróżnicowana (uwzględniająca cechy indywidualne dzieci, rozpowszechnienie wiedzy o demokracji, równości, prawach człowieka). Edukacja ku demokracji umożliwia jednostce rozumienie świata i odnajdywanie w nim własnej drogi rozwoju. Wspiera otwarcie kulturowe i pobudzenie odpowiedzialności społecznej. Ponadto współpraca wszystkich podmiotów uczestniczących w procesie wychowania i edukacji dziecka jest nieodzownym elementem sprzyjającym rozwojowi w atmosferze akceptacji, podmiotowości, zrozumienia. Przedszkole od wielu lat realizuje z dużym sukcesem Program współpracy z rodzicami oraz Program współpracy ze środowiskiem. Programy te sprzyjają rozwojowi dzieci, pracowników MP-8, rodziców, środowiska. Integracja, planowa współpraca przedszkola sprzyjają rozwojowi, podnoszeniu jakości współpracy z rodzicami, promocji przedszkola w środowisku, promocji wartości wychowania przedszkolnego w środowisku.

 

 

L.p.

Zadania do realizacji w latach 2015/2020

 

1.

Realizacja Programu współpracy ze środowiskiem uwzględnia współpracę z następującymi jednostkami, stowarzyszeniami, placówkami:

Uniwersytet Zielonogórski: wspólne imprezy, zajęcia pokazowe dla studentów, warsztaty (np. prawa człowieka), praktyki studenckie, wparcie merytoryczne, szkolenia rady pedagogicznej.

Koło Naukowe „Kooperacja”: Prowadzenie kółka tanecznego z grupą 4-; 5-latków, wspólne imprezy, wystawianie sztuk teatralnych studentów dla dzieci z MP nr 8, warsztaty „Prawa dziecka”, warsztaty plastyczne, ruchowe, literackie, teatralne i inne o charakterze twórczym.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C.K. Norwida, Biblioteka „Piotrusia Pana” wystawy prac plastycznych dzieci, warsztaty literackie, literacko- plastyczne.

Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego: warsztaty uczniów i nauczycieli z dziećmi MP nr 8 (w przedszkolu oraz w siedzibie szkoły) w zakresie realizacji tematyki „Poznajemy zawody”.

Zespól Szkól Specjalnych nr 1: warsztaty ruchowe, muzyczne, plastyczne, integracyjne, wystawianie sztuk teatralnych.

Gimnazjum nr 2: warsztaty sportowe dla dzieci 5-letnich na sali gimnastycznej Gimnazjum nr 2, czytanie przez nauczycieli i uczniów literatury dziecięcej, wystawianie teatrzyków dzieci w Gim 2.

Gimnazjum nr 7: wolontariat uczniów, realizacja zajęć w ramach „Klubu wiewiórka”.

Szkoła Podstawowa nr 1: realizacja Programu adaptacji do szkoły „Z radością idę do szkoły”.

Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Witebskiej 2: wystawa spektakli teatralnych dzieci i podopiecznych ŚDS, prace artystyczne podopiecznych ŚDS na rzecz przedszkola, wspólne kolędowanie.

Ośrodek Terapii Zajęciowej „ARKADIA”, Warsztaty Terapii Zajęciowej „PRZYSTAŃ”

Miejska Komenda Policji: realizacja programów: prewencyjnego LUPO, „Policja bliżej dzieci”, „Bezpieczny Przedszkolak”, udział dzieci w konkursie.

Lubuski Teatr, Radio Zielona Góra.

Przedszkola Miasta Zielona Góra: udział dzieci w przeglądach: teatralnych, piosenki, recytatorskich, tanecznych, wdział dzieci w konkursach, turniejach sportowych, wspólne warsztaty, wystawianie sztuk teatralnych (MP-14, MP-37, „Jacek i Agatka”, inne)

 

2.

Przygotowanie i realizacja znaczących w procesie wychowawczym imprez o zasięgu lokalnym:

Organizacja Przeglądów Spektakli Teatralnych Rodziców „Kochamy bajki”

od roku szkolnego 2007/08 Miejskie Przedszkole nr 8 organizuje w Lubuskim Teatrze Przeglądy Spektakli Teatralnych Rodziców. Od 2010r Lubuski Kurator Oświaty obejmuje Przegląd patronatem.

Organizacja i przeprowadzanie Festynów Rodzinno – Środowiskowych z udziałem studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, Koła naukowego „Kooperacja”, słuchaczy Medycznego Studium Zawodowego.

Organizacja corocznych spektakli teatralnych w wykonaniu rodziców, wystawianie spektakli dla dzieci z przedszkola oraz dla środowiska podczas: Balu Karnawałowego, Przeglądów Spektakli Teatralnych Rodziców w Lubuskim Teatrze, w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w Zielonej Górze,

Organizacja imprez i uroczystości o charakterze otwartym dla dzieci i rodzin ze środowiska lokalnego.

Wystawianie „Jasełek” podczas niedzielnych mszy św. w kościele p.w. Św. Franciszka z Asyżu w Zielonej Górze przez dzieci 5-letnie.

Przedsięwzięcie „Rodzinne kolędowanie” dla rodzin dzieci z MP nr 8 oraz najbliższego środowiska.

Wystawy prac plastycznych dzieci w Bibliotece Piotrusia Pana przy ul. Ptasiej.

Organizacja konkursów o zasięgu zielonogórskim.

 

3.

Funkcjonowanie „Przedszkolnego Gabinetu Terapii Pedagogicznej dla dzieci ze środowiska”

okres kadencji

 

4.

Współpraca z rodzicami zgodnie z Programem współpracy z rodzicami.

ustalanie wspólnego planu działań, podejmowanie decyzji, realizacja inicjatyw rodziców sprzyjających rozwojowi, wspólne akcje, przedsięwzięcia,

występy dzieci, wspólne warsztaty artystyczne, warsztaty, prelekcje tematyczne o charakterze terapeutycznym, edukacyjnym, wystawy prac plastycznych dzieci,

1x w miesiącu zajęcia otwarte i pokazowe dla rodziców, dyżury nauczyciela,

cykliczne akcje „Rodzice Dzieciom” obfitujące w działania: „Rodzice czytają dzieciom”, „Zawody i pasje rodziców”, „Rodzice bawią się z dziećmi”, „Teatr rodziców”, wspólne pikniki, wycieczki,

tablice informacyjno- edukacyjne dla rodziców: „Aktualności”, „Idę do szkoły”, „Propozycje zabaw i ćwiczeń z dziećmi”,

tablice: logopedy, terapeuty pedagogicznego, psychologa

akcje promujące, uświadamiające o tematyce: „Ekologia”, „Zdrowe odżywianie”, „Zdrowy styl życia”, „Prawa dziecka”, „Dysleksja rozwojowa- symptomy i terapia”, „Wychowanie bez przemocy”, „Optymistyczne dziecko- optymistyczny dorosły”, „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci mówiły”,

komunikacja: bezpośrednia, z wykorzystaniem Internetu.

 

5.

Pełna współpraca z organem prowadzącym, z organem nadzoru pedagogicznego

okres kadencji