Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.   
AKCEPTUJĘ

Plan pracy


Załącznik do uchwały Nr…………. /2012

Rady Pedagogicznej

Miejskiego Przedszkola nr 8 w Zielonej Górze

z dnia 13 września 2012 r.

 

PLAN PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

 

MISJA PRZEDSZKOLA:

Miejskie Przedszkole Nr 8 jest placówką oferującą optymalne warunki do indywidualnego, wszechstronnego rozwoju psychofizycznego dzieci ze szczególnym zwróceniem uwagi na wspieranie rozwoju umiejętności życiowych, wyrównywanie szans edukacyjnych, rozwój indywidualnych uzdolnień. Najważniejszym celem pracy Przedszkola jest przygotowanie dzieci do kolejnych etapów edukacji, zgodnie z ich potencjałem i możliwościami rozwojowymi. Proces dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczy odbywa się w warunkach zapewniających zdrowie, bezpieczeństwo oraz poczucie akceptacji, bezpieczeństwa, podmiotowości. Przedszkole wspomaga rodzinę w jej funkcjach, współpracuje z szeroko pojętym środowiskiem na wielu płaszczyznach. Wszystkie podmioty przedszkola współpracują ze sobą mając na względzie dobro dziecka. W atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa respektują swoje prawa.PRIORYTETY DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NA LATA 2010/2015

 

 1. Wspomaganie wszechstronnego, harmonijnego rozwoju dziecka. 

Cele realizacji priorytetu

 • optymalny rozwój psychofizyczny dziecka zgodny z wrodzonym potencjałem i możliwościami;<

 • rozwój zainteresowań, zdolności, samorealizacja;<

 • indywidualizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego;<

 • rozwój umiejętności życiowych dziecka, w tym: budowanie samoświadomości, tożsamości na poziomie indywidualnym i wspólnotowym, budowanie własnego systemu wartości, integracja grupy, demokratyzacja życia społecznego, umiejętności interpersonalne, umiejętności do podejmowania decyzji, umiejętności radzenia sobie ze stresem;<

 • przygotowanie dzieci do pokonywania kolejnych etapów edukacji; 1. Wspieranie rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wychowawczymi i opiekuńczymi. 

Cele realizacji priorytetu:

 • rozpoznawanie potrzeb oraz zapewnianie różnych form pomocy.

 • zapewnianie wszystkim dzieciom wykazującym trudności rozwojowe pomocy psychologiczno- pedagogicznej;

 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

 • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci;

 • harmonijny rozwój sfery poznawczej, emocjonalno-motywacyjnej, systemu wiedzy i umiejętności;

 • przeciwdziałanie powstawaniu niepowodzeń szkolnych i ich ujemnych konsekwencji;

 • wczesna profilaktyka społeczna 1. Promowanie zdrowego stylu życia<

Cele realizacji priorytetu:

 • Zapewnienie zdrowych, bezpiecznych warunków dla dzieci i osób przebywających na terenie przedszkola;

 • rozwój postaw prozdrowotnych dzieci,

 • utrwalanie umiejętności i nawyków pozwalających na zachowanie dobrej kondycji psychicznej i fizycznej,

 • wcześniejsza adaptacja dzieci do przedszkola,

 • promowanie zdrowego stylu życia w rodzinie i w środowisku.

 

 1. Otwarty styl pracy przedszkola oparty na współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Partnerstwo współpracujących ze sobą podmiotów;

Cele realizacji priorytetu;

 • integracja podmiotów uczestniczących w procesie wychowania dzieci;

 • wspomaganie działań wychowawczych rodziców;

 • uczestnictwo rodziców w procesie wychowawczym dzieci w przedszkolu;

 • wspieranie rodziny w jej funkcjach;

 • integrowanie zabiegów wychowawczych, udział rodziców w przedsięwzięciach przedszkola;

 • promocja przedszkola w środowisku;

 • dalsze pozyskiwanie sojuszników wspierających działalność przedszkola;

 • poszerzanie doświadczeń, wiadomości i umiejętności dzieci;

 

KIERUNKI PRACY PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2011/2012:

 

 1. Skuteczna i efektywna realizacja Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego.

 1. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna, wspomaganie rozwoju oraz pokonywanie kolejnych etapów edukacyjnych dzieci. Przygotowanie dzieci do edukacji szkolnej.

 1. Doskonalenie oferty edukacyjnej przedszkola, wspieranie indywidualnego, wszechstronnego rozwoju dzieci oraz umożliwiającej rozwój zainteresowań i uzdolnień we współpracy z rodzicami oraz ze środowiskiem.

 1. Zapewnienie zdrowych i bezpiecznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu

 

I. Zadania wynikające z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora przedszkola oraz z koncepcji pracy przedszkola na lata 2010/2015

I 1.<

Wzbogacanie, udoskonalanie ofert zajęć umożliwiających pełną realizację Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego<

 

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji pracy nauczyciela, w szczególności dzienników zajęć, dwutygodniowych planów pracy, dokumentacji dot. rozwoju dziecka (obserwacje, diagnozy, indywidualne programy pracy z dzieckiem, informacja o gotowości szkolnej dziecka, itp.), dokumentacja dot. współpracy z rodzicami (plan współpracy, scenariusze spotkań, potwierdzenie udziału rodzicach w różnych formach współpracy z przedszkolem, itp.)

nauczycielki

 

cały rok szkolny

2012/2013

 
 

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji zajęć specjalistycznych logopedy, terapeuty pedagogicznego, psychologa

specjaliści zatrudnieni w przedszkolu

cały rok szkolny

2012/2013

 
 

Pełna realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego, w tym programu edukacji przedszkolnej

 • Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój dziecka „Nasze przedszkole” autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej, Wiesławy Żaby- Żabińskiej

 • Wykorzystywanie Przewodnika metodycznego, pakietów, zeszytów edukacyjnych, pomocy dydaktycznych w pakiecie ofert MAC EDUKACJA i innych.

dyrektor

nauczycielki

cały rok szkolny

2012/2013

 
 

Obserwacja i diagnoza dzieci, w tym diagnoza dzieci szczególnie uzdolnionych, rozpoznawanie zainteresowań i uzdolnień dzieci

nauczycielki

3 X w roku- arkusze obserwacji dzieci, 2X w roku Arkusz badania gotowości szkolnej

 
 

Opracowanie i wdrożenie indywidualnych programów pracy z dzieckiem zgodnie z wymogami przepisów prawa oświatowego.

dyrektor

nauczycielki

październik/listopad

 
 

Bieżące aktualizowanie „kącików rodzica” na terenie przedszkola dla nauczycieli i rodziców. Upowszechnianie wiedzy z zakresu realizacji podstawy programowej.

Bieżące aktualizowanie Gazetek specjalistów

nauczycielki, dyrektor, specjaliści

cały rok szkolny

2012/2013

 
 

Udział nauczycieli w doskonaleniu zawodowym w szczególności w zakresie: realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego, doskonalenie, wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce, zajęcia otwarte, koleżeńskie.

nauczycielki

cały rok szkolny

2012/2013

 
 

Realizacja cyklicznych warsztatów twórczych (grupowych, międzygrupowych, międzyprzedszkolnych), kółek zainteresowań według przydzielonych dodatkowych zadań dla nauczycieli na radzie pedagogicznej dnia 30.08.2012 r.

nauczycielki

cały rok szkolny

2012/2013

 
 

Stosowanie w codziennej pracy nowatorskich rozwiązań programowych, metod i form pracy rozwijających aktywność, twórczość dziecięcą, uzdolnienia i zainteresowania

nauczycielki

cały rok szkolny

2012/2013

 

I.2<

Doskonalenie procesu edukacyjno- wychowawczego poprzez stwarzanie możliwości rozwoju indywidualnych zainteresowań i uzdolnień<

 

Pełna realizacja wewnątrzprzedszkolnych programów dydaktyczno- wychowawczych przyjętych do realizacji od roku szk. 2012/2013 w MP Nr 8:

 • Program dydaktyczno-wychowawczy „Polska – mój dom”

 • Program dydaktyczno-ekologiczny „Ziemia, 7 kontynentów”

 • Program wychowawczy Miejskiego Przedszkola Nr 8 na lata 2012/2017

 • Roczne programy wychowawcze grup

 • Program współpracy ze środowiskiem

 • Program współpracy z rodzicami

 • Wcześniejszej adaptacji dzieci do szkoły „Z radością idę do szkoły”

nauczycielki

dyrektor

cały rok szkolny

2012/2013

 
 

Realizacja innowacji pedagogicznych :

 • „Muzyczne przygody Krasnali w fascynującym świecie dźwięków ze szczególnym uwzględnieniem muzyki W. A. Mozarta”, dotyczącej wspomagania rozwoju dziecka poprzez kontakt z muzyką W. A. Mozarta

 • „Mały odbiorca z literaturą za pan brat”

 

 

Halina Tymińska (gr. I-trzylatki)

 

 

Ewa Świątek (gr. II 4-latki)

cały rok szkolny począwszy od października 2012 r.

 

 
 

Udział dzieci w przeglądach, konkursach, festiwalach organizowanych przez MP Nr 8 oraz przez inne przedszkola i placówki

nauczycielki

cały rok szkolny

2012/2013

 
 

Organizacja Festiwalu Piosenki Przedszkolnej MP8, teatrzyków, wystaw prac plastycznych dzieci oraz innych form aktywności dziecięcej w przedszkolu i w środowisku

wyznaczone nauczycielki-

dodatkowe obowiązki

cały rok szkolny

2012/2013

 
 

Realizacja Planu stałych imprez i uroczystości przedszkolnych

nauczycielki, zgodnie z harmonogramem imprez i uroczystości

cały rok szkolny

2012/2013

 
 

Praca nauczycielek z dzieckiem uzdolnionym- opracowanie i wdrożenie indywidualnych programów pracy, planowanie i dokumentowanie

nauczycielki

cały rok szkolny

2012/2013

 

I. 3<

Doskonalenie metod, form pracy w kontekście pomocy psychologiczno- pedagogicznej, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.<

 

Stwarzanie warunków kadrowych zapewniających w przedszkolu pomoc psychologiczno- pedagogiczną dzieciom

dyrektor

cały rok szkolny

2012/2013

 
 

Udział nauczycielek w szkoleniach, konsultacjach z pracownikami PPP, ODN, stowarzyszeniem „Caritas” z zakresu: „Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w przedszkolu”

nauczycielki, dyrektor

cały rok szkolny

2012/2013

 
 

Funkcjonowanie w przedszkolu Systemu wspierania rozwoju dziecka oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 • praca zespołów ds. planowania i koordynowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w MP Nr 8

 • opracowanie i realizacja planu działań zespołów ds. planowania i koordynowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w MP Nr 8

 • opracowanie i realizacja przez zespoły kart indywidualnych potrzeb dziecka objętego pomocą psychologiczno- pedagogiczną

 • udział dzieci w zajęciach z logopedą, terapeutą pedagogicznym, psychologiem zgodnie z indywidualnymi kartami potrzeb dziecka

 • inne działania zgodnie z Systemem wspierania rozwoju dziecka oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Miejskim Przedszkolu Nr 8

dyrektor,

zespoły d.s. planowania i koordynowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w MP Nr 8

 

(nauczycielki,

specjaliści zatrudnieni w przedszkolu)

cały rok szkolny

2012/2013

 
 

Prawidłowa dokumentacja pracy zespołów ds. planowania i koordynowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w MP Nr 8,

zespoły d.s. planowania i koordynowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w MP Nr 8

cały rok szkolny

2012/2013

 
 

Konsultacje dla rodziców prowadzone przez specjalistów z zakresu wspomagania rodziców w ich funkcji wychowawczej

Psycholog Halama, terapeuta pedagogiczny Honorata Lis

Raz w miesiącu przez cały rok szkolny

2012/2013

 
 

Funkcjonowanie przy Miejskim Przedszkolu Nr 8 Środowiskowego Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka

Dyrektor, terapeuta pedagogiczny Honorata Lis, psycholog Halama

każda środa przez cały rok szkolny

2012/2013

 

I. 4<

 

Zapewnienie zdrowych, higienicznych oraz bezpiecznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu<

 

Sukcesywna poprawa warunków bazowych zapewniających zdrowe i bezpieczne przebywanie dzieci w przedszkolu

dyrektor

cały rok szkolny

2012/2013

 
 

Realizacja tematyki związanej z profilaktyką zdrowia, udział lekarzy, pielęgniarek, specjalistów w zajęciach z dziećmi

Realizacja programu profilaktyki stomatologicznej i promocji zdrowia jamy ustnej we współpracy ze stomatologiem J. Kotułą;

Badanie słuchu 4-latków, inne

dyrektor

nauczycielki grup

cały rok szkolny

2012/2013

 

5.

Realizacja Programu współpracy z rodzicami- realizacja cyklu grupowych warsztatów promujących zdrowie, spotkania z lekarzem, psychologiem, logopedą, akcje promocyjno-edukacyjne w ramach realizacji tematyki: „Promocja zdrowia”, „Profilaktyka chorób”.

nauczycielki

 

cały rok szkolny

2012/2013

 

6.

Realizacja programu „Czyste powietrze wokół nas” w ścisłej współpracy z Powiatową Stacją sanitarno-Epidemiologiczną w Zielonej Górze

Nauczycielki dzieci 5-, 6-letnich z koordynatorką Panią Joanną Michniewicz

rok szk. 2012/2013

 

7.

Doskonalenie zawodowe- ukończenie kursu „Przyjaciale Zippiego” przez nauczycielki oraz realizacja międzynarodowego programu „Przyjaciele Zippiego” dot. promocji zdrowia psychicznego dla dzieci” – realizacja w grupie dzieci 5-letnich

Emilia Helak- Gwizdek

Joanna Strzykała

rok szk. 2012/2013

 

8.

Współpraca z Medycznym Studium Zawodowym:

 • Oddział Technik Masażysta: warsztaty słuchaczy i opiekuna Oddziału z dziećmi, rodzicami, nauczycielami z zakresu profilaktyka wad postawy, działania prozdrowotne

 • Oddział Ratownik Medyczny: zajęcia prowadzone przez słuchaczy i opiekuna Oddziału z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej z dziećmi, rodzicami, pracownikami przedszkola

dyrektor

nauczycielki:

Emilia Helak- Gwizdek

2012/2013

 

9.

Współpraca z Miejską Komendą Policji – realizacja programu „Bezpieczne miasto”

dyrektor

nauczycielki

cały rok szkolny

2012/2013

 

10.

Współpraca z Nadleśnictwem Zielona Góra :spotkania z leśnikami o charakterze edukacyjno- poznawczym; zazielenianie terenu przedszkola.

Współpraca z Centrum Edukacji Ekologicznej- spotkania z dziećmi,

nauczycielki

 

cały rok szkolny

2012/2013

 

11.

Przestrzeganie obowiązujących w MP8 procedur dot. bezpieczeństwa i zdrowia dzieci

dyrektor

wszyscy pracownicy

cały rok szkolny

2012/2013

 

I. 5<

Poprawa bazy przedszkola.<

     
 

Malowanie sal dzieci z wymianą instalacji elektrycznej

dyrektor

lipiec/sierpień 2013

 
 

Remont dwóch łazienek dla personelu

dyrektor

lipiec/sierpień 2013

 
 

Likwidacja ścian z oknami między grupami I-II oraz V-III, montaż ścian z regipsu.

dyrektor

 

lipiec/sierpień 2013

 
 

Kontynuacja modernizacji placu zabaw.

dyrektor

lipiec/sierpień 2013

 
 

Wymiana polbruku ciągu pieszego przed kuchnią przedszkola.

dyrektor

lipiec/sierpień 2013

 
 

Bieżące naprawy, usuwanie awarii zgodnie z potrzebami

dyrektor

cały rok szkolny 2012/2013

 

I. 6<

Upowszechnienie praw dziecka w przedszkolu<

1.

Realizacja Programu wychowawczego przedszkola na lata 2012-2017, w szczególności treści dot. demokratyzacji w przedszkolu.<

nauczycielki

cały rok szkolny

2012/2013

 
II. Zadania wynikające z bieżącej pracy przedszkola<

1.

 

Opracowanie dokumentów:

Plan pracy na rok szkolny 2012/2013

rada pedagogiczna

 

 

dyrektor nauczycielki (zespół do opracowania plan WDN)

wrzesień 2012r.

 

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2012/2013

 

Program wychowawczy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Zielonej górze na lata 2012/2013

Zespół (zgodnie z przyznanymi dodatkowymi zadaniami na radzie ped. 30.08.2013)

wrzesień 2012r.

 

 

 

 

Programy wychowawcze poszczególnych grup

nauczyciele

 

dwutygodniowe plany pracy (dalsza modyfikacja- dostosowanie do podst. programowej wychowania przedszkolnego oraz do Uchwały NrXIV.118.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 czerwca 2011r.)

nauczyciele

co dwa tygodnie przez cały rok szkolny

 

kalendarz imprez przedszkolnych i środowiskowych

rada pedagogiczna

wrzesień 2012

 

dotyczących pomocy psychologicznej w MP Nr 8 przez powołane zespoły<

zespoły

wrzesień 2012/2013

 

plan współpracy ze szkołą- w zw. Z realizacja programu adaptacji dzieci do szkoły „Z radością idę do szkoły do szkoły”<

Nauczycielki dzieci5-letnich, 6-letnich

 

plan wcześniejszej adaptacji dzieci do przedszkola<

Dyrektor

Emilia Helak-Gwizdek

Joanna Truchlewska

styczeń 2013

 

plan zajęć dodatkowych<

dyrektor

wrzesień 2013

 

arkusz organizacji przedszkola na nowy rok szkolny

kwiecień 2013

 

dyrektor

tygodniowy rozkład czasu pracy nauczycieli i przydział do poszczególnych grup wiekowych, zajęć na nowy rok szkolny

maj/czerwiec 2013

 

planu pracy przedszkola na rok szkolny 2013/2014<

sierpień /wrzesień 2013

 

planu finansowego przedszkola

październik/listopad 2013

 

2.<

Realizacja zaplanowanych działań, przyjętych programów<

wg planów pracy<

wg zadań programów<

cały rok<

 

3.<

Realizacja nadzoru pedagogicznego.<

dyrektor<

wg planu nadzoru<

 

4.<

Przedstawienie Radzie Pedagogicznej informacji o realizacji planu nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności przedszkola.

styczeń 2013,<

do 31 sierpnia 2013<

 

6.<

Przedstawienie Radzie Rodziców informacji o realizacji planu pracy i innej działalności przedszkola

do 31 sierpnia 2013<

 

Ewaluacja planu pracy

1.

Analizowanie i ocenianie stopnia realizacji planu pracy poprzez:

- monitoring realizacji zadań,

- obserwacje zajęć zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego

- kontrolę zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego i inną wewnętrzną

dokumentacją przedszkola

 • analizowanie jakości i ocenianie stopnia realizacji planu,

 • przygotowanie wniosków do pracy na kolejny rok szkolny.

 • ewaluacja wewnętrzna

 • sprawozdania nauczycielek z realizacji planu, programów

dyrektor

nauczycielki

cały rok<

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...............................

(Dyrektor Przedszkola)